{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Gemeenteraadsverkiezingen (aantal stemmen)

Resultaten van de lokale verkiezingen in Brussel sinds 2000 (aantal stemmen per lijst). 

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.