{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters.

Filters

Openbare ziekenhuizen

Openbare ziekenhuizen (leden van het IRIS-netwerk) op het grondgebied van de Stad Brussel.

Data schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.